Tobakslagar i Sverige

Kommunala ansvarsområden för tobak

Förutom att granska ovannämnda ansökningar om rökförbud är kommunerna nu ansvariga för att avvänja sina invånare från tobaksbruk. Och genom att tillämpa försäljnings- och marknadsföringsbestämmelserna i tobakslagen. (Id 8 §.)

Vermont har en lång historia av att passera statliga lagar och lokala policies för att skydda människor från passivrökning. För att stoppa ungdomar från att börja använda tobak och att minska förekomsten av tobaksbruk. Lagar och förbud mot att röka på offentliga platser, hemma och i bilen, leder till att försöket upphör. Våra omfattande lagar begränsar innehav av tända tobaksvaror och användning av tobaksersättning (e-cigaretter och andra vapningsanordningar). På arbetsplatser och offentliga platser med mycket få undantag. Vape-butiker, som endast säljer våt- eller e-cigarettutrustning, är undantagna.

Import av tobak

Import av tobak som inte avger rök är förbjuden. (Id 63 §.) Alla fjärranslutna importmedel, till exempel online-försäljning, privat eller på annat sätt, är förbjudna. (Id 64 §.) Import av tobaksvaror (inklusive e-cigaretter) är endast tillåtet genom privat import. Av personer som har varit utanför Finland i minst 24 timmar. (Id 66 §.)

Vissa undantag för privat bruk kommer att tillåtas, vilket tillåter import för privat bruk av förbudad tobak, såsom rökfri tobak, med förbehåll för 24-timmarsregeln och beloppsbegränsningar som överensstämmer med den tillåtna importen, till exempel en vikt på högst 1 kilo för snus . (Id 63 §.) Import av e-cigaretter med mer än 20 milligram nikotin per milliliter är förbjudet, även för privat bruk. (Id 64 §.) Det finns också maximala kvantitetsbegränsningar för all privat import av lagliga tobaksprodukter. Till exempel en gräns på 200 cigaretter per person. (Id 67 §, punkt 1.)

TobaksmärkningAnnonser och märkning

Lagen förbjuder alla annonser av tobaksvaror (inklusive e-cigaretter). Och kräver att 65% av tobaksförpackningen omfattas av varningar (i ord och bild) på både finska och svenska. (Id 32 och 68 §§.)

E-Cigaretter

E-cigaretter får säljas i den utsträckning att de inte bryter mot ovan nämnda förbud. Och förutsatt att inandning av nikotin kommer att ske i jämn takt under ”normala andningsförhållanden”. Dessutom måste dessa e-cigaretter vara barn- och manipulationssäker, skyddad mot skador och läckage. Och har en mekanism på plats som säkerställer läckagefasta påfyllningar. (Id 23 §.)

Lagen reglerar också innehållet i vanliga cigaretter och andra tobaksvaror, vilket begränsar deras utsläpp och nikotininnehåll. Cigaretter får bara avge tio milligram tjära, en milligram nikotin och tio milligram kolmonoxid. (Id 12 §.)

Förbud mot rökning i utsedda områden

Lagen förbjuder rökning i bilar när barn under 15 år är närvarande (id 74 §) och tillåter bostadsföreningar. Att förbjuda att röka i gemensamma utrymmen i närheten av byggnadsingångar, luftluftsventiler och lekplatser och på offentliga balkonger . (Id 78 §.) Dessutom tillåter lagen att hyresvärdar att begära kommunen. Att förbjuda rökning i halvprivata områden av sina lokaler, till exempel på privata balkonger. (Id 79 §.)

Tobak och Lagar & handla och shopping

Bakgrund
E-cigarettanvändning har ökat i USA, men kunskap om potentiella risker och skador som hör samman med användningen av e-cigaretter är låg. Marknadsföring av e-cigaretter kan fungera som en källa till information för att forma tro och attityder mot e-cigaretter. Syftet med denna studie var att identifiera de vanligaste marknadsföringskraven inom ”vape” och tobaksaffärer i försäljningsinteraktioner med kunder i demografiskt olika städer.

metoder
Våra och tobaksaffärer från tre olika städer i södra Kalifornien valdes ut för att inkluderas i studien. Från maj 2015 till juli 2015 frågade simulerade kunder säljare i vapen- och tobaksaffärer hur e-cigaretter jämförde med konventionella cigaretter och registrerade sedan de resulterande påståenden som gjordes med hjälp av en standardiserad blankett avsedd för detta ändamål. Data analyserades från januari till mars 2016.

Resultat
De mest frekventa påståenden som gjorts av säljpersonal var följande: Rökning e-cigaretter hjälper till att sluta röka (57% av de simulerade shopping interaktionerna), e-cigaretter kommer i flera smaker (54%) och e-cigaretter är hälsosammare än konventionella cigaretter (50%). Simulerade kundinteraktioner som ägde rum i vapsaffärer omfattade mer positiva marknadsföringskrav än de som uppstod i tobaksaffärer. Detta förhållande närmade sig statistisk signifikans (p = .087). Det var ett betydande förhållande mellan staden och det genomsnittliga antalet positiva e-cigarettpåståenden (p <0.001).

Slutsatser
Ett stort antal marknadsföringskrav görs om e-cigaretter i detaljhandelns inställningar. Dessa kan variera beroende på geografisk plats, samhällsdemografi och typ av butik.

Nyckelord

E-cigarett e cigg Marknadsföring Butik Simulerad kund

Bakgrund

US Surgeon General har förklarat användning av e-cigarett bland ungdomar och unga vuxna i USA en stor folkhälsoproblem [1]. Elektroniska nikotinleveranssystem (ENDS) är batteridrivna enheter som använder en elektrisk laddning för att förångad en lösning som består av propylenglykol och / eller vegetabiliskt glycerin, smakämnen, och kan innehålla nikotin vid olika koncentrationsnivåer inklusive nikotin. Sedan introduktionen i USA 2007 har medvetenheten och användningen av ENDS bland amerikanska vuxna ökat [2, 3]. Priserna på ENDS-användningen bland ungdomar har ökat också, eftersom de har blivit den vanligaste tobaksformen som används av gymnasieskolan och gymnasieskolan 2014 [4], men de senaste uppgifterna tyder på att vaping bland tonåringar kan börja minska [ 5].

Ökningen av ENDS-användningen och den förväntade försäljningsökningen [6] har åtföljts av framväxten av vapsaffärer som specialiserat sig på försäljning av ENDS [7]. De skiljer sig från andra försäljningsställen genom att tillhandahålla ett bredare utbud av produkter, sälja nyare generationsenheter och låta kunderna prova ENDS-produkter. Förutom att sälja ENDS spelar vape butiker också en viktig roll för att tillhandahålla information [8, 9]. Vape affärsägare och anställda har positiva attityder till och övertygelser om ENDS [8, 9, 10] och engagerar sig i marknadsföring som liknar tobaksindustrins marknadsföringsmetoder [11]. Förutom att sälja och tillhandahålla information om ENDS, skapar vape butiker rapport med kunder och skapar en atmosfär kring vaping vilket möjliggör interaktion, skapar en känsla av gemenskap och lockar kunder [7, 9, 12, 13]. Trots att förståelse av appbutiker och deras roll för att främja ENDS expanderar, är studier som undersöker vaps-butikskarakteristika och dynamik över olika ras / etniska samhällen fortfarande relativt ovanliga [10, 14].

Få studier av vape affärer granskar interaktioner mellan anställda och kunder. Information om interaktioner baseras på självrapporterade attityder, övertygelser och beteenden hos vape-butiksägare och anställda [8, 9]. En nyligen genomförd naturalistisk observationsstudie av interaktioner mellan anställda och kund i vapeaffärer fann att 62% av kunderna hade konversationer i butiken, inklusive småprat och molnjakt, produkter och serviceförfrågningar [12]. Även om medvetenheten och användningen av e-cigaretter ökar, har kunskap om e-cigarettkomponenter visat sig vara låg bland unga vuxna [15]. Således kan information om ENDS som kommuniceras i vapeaffärer – och de specifikt angående salutens hälsa och slutförmåga – fungera som en informationskälla för att forma troen och attityderna mot ENDS bland potentiella användare [8].

Exponering för ENDS-marknadsföring har visat sig vara förknippad med felaktig kunskap om förekomst av nikotin i e-cigaretter [15] och intresse för e-cigarettprov [16], medan hög mottaglighet för e-cigarettmarknadsföring också har förknippats med perceptioner av e-cigaretter som mindre skadliga än cigaretter, vilket är förknippat med högre ny användning av e-cigaretter [17]. Således är syftet med den aktuella undersökningen att beskriva marknadsföringskrav som säljpersonal gör i vapsaffärer som finns i demografiskt olika samhällen med hjälp av simulerade kundmetoder. Speciellt användes en naturalistisk studiedesign för att dokumentera egenskaper hos faktiska anställda-kundinteraktioner i vapsaffärer för att övervinna validitetsproblem i samband med retrospektiv självrapporterad data.

metoder

Att använda sig av e cigg är mindre falrigt än att använda sig av vanliga cigaretter. När man ska använda en e cigg

Sammanhang
I denna studie användes simulerade kunder som frågade om e-cigaretter vid två typer av affärer (dvs våld och tobak) i tre olika städer i Orange County, CA för att upptäcka marknadsföringskrav som gjordes i olika ras / etniska samhällen. Priserna på vuxna rökning i Orange County (10,8%) ligger under målet Healthy People 2020 och lägre än den statliga vuxna rökningstakten (11,6%) [18]. Ändå visar de senaste uppgifterna att nuvarande och någonsin elektroniska cigarettanvändning i Orange County-skolan och gymnasieeleverna under skolåret 2013-2014 var högre än användningen av konventionella cigaretter, vilket tyder på att ENDS ökar i popularitet [19].

Forskningsassistenter ställde sig som shoppare, frågade säljaren hur e-cigaretter jämförde med konventionella cigaretter och sedan registrerade påståenden från säljare som använde en standardiserad blankett utformad för detta ändamål. Informerat samtycke avstod från simulerade kundinteraktioner. Användningen av bedrägeri i simulerade kundstudier gör det möjligt att observera beteenden utan att ändra beteendet på grund av närvaron av en observatör [20]. Vinsterna i studiegiltighet med användning av bedrägeri av simulerade kunder kunde inte upprätthållas om informerat samtycke från enskilda deltagare söktes. Modifierade informerade samtycke förfaranden för godkännande på affärsnivå för att inkluderas i studien kan också föranleda studieresultat. Vid godkännande av samtycke är godkännandets giltighet tvivelaktigt, eftersom avsaknad av vägran inte kan återspegla faktiskt samtycke från slutkundens återförsäljare men brist på uppmärksamhet på informerade samtycke. Med tanke på den minimala risken för människor som är involverade i simulerade kundinteraktioner, anonym samling av data och utmaningen till vetenskaplig och samtycke giltighet av alternativa förfaranden, begärdes och beviljades ett undantag för att erhålla informerat samtycke för simulerade kundinteraktioner av IRB . Forskningsprotokollet godkändes av California State University Fullerton Institutional Review Board (HSR 15_0072, 8 februari 2015). Simulerade kundhändelser (N = 68) ägde rum från maj 2015 till juli 2015.

Prov
Butiker.

I denna studie definierades e-cigarett- eller ”vape” -butiker som butiker som säljer e-cigaretter, e-cigarettkomponenter och / eller e-cigarettvätskor uteslutande. Tobaksaffärer definierades som butiker där konventionella tobaksvaror (t ex cigaretter, tuggobak) utgör minst 50% av alla sålda produkter, och som också säljer någon typ av elektronisk nikotinleveransanordning.

Städer.

I Orange County, Kalifornien, är de två största rasen / etniska minoritetsgrupperna Latinos (34,2%) och Asiater (18,9%), med mexikaner den största latino-undergruppen i länet (29,3%, 85,8% av latinerna) och vietnameserna (6,3% , 33,1% av asiaterna) och koreaner (3,0%, 15,8% av asiaterna) två av de största asiatiska grupperna i länet [21]. Dessa tre etniska grupper är viktiga sårbara populationer för tobakskontroll. Koreaner och vietnamesisk rök till högre priser än den allmänna befolkningen och mer än andra asiatiska undergrupper [22] och Latinos är den största minoritetsgruppen i Kalifornien.

Tre städer valdes ut för att inkluderas i studien med hjälp av avsiktlig provtagning, en typ av icke-sannolikhetsprovtagning, där beslut om de element som ingår i provet ska göras av forskaren utifrån en rad kriterier som är relevanta för den givna studien [23 ]. Städerna valdes specifikt utifrån deras historiska och dokumenterade enklaver av vietnamesiska, koreanska och mexikanska befolkningar [24, 25] och den väsentligt större delen av verksamheten som betjänar dem än i den allmänna befolkningen. Baserat på USA: s folkräkning från 2015 [21] var 39,0% av befolkningen i staden A (174 721 totalt) asiatisk, med 29,9% av befolkningen som identifierade som vietnameser och 2,8% som koreanska. I Stad A var 36,7% av befolkningen Latino och 21% icke-spanskt Vit. Hem till en två mil lång sträcka av koreanska ägda företag som lockar koreanska kunder från det omgivande området [24] var 52% av företagen i staden A i Asien ägda år 2012. I Stad B var 48,2% av befolkningen (91 719 totalt ) var asiatisk, med 40,3% identifierande som vietnamesiska; 23,2% var latino och 24,5% icke-spanskt Vit. Ett vietnamesiskt kommersiellt distrikt ligger centralt i stads B, men sprider sig till omgivande samhällen [24]. Av alla företag i City B var 54,2% asiatiska ägda år 2012. I City C var 78,2% av befolkningen (333.268 totalt) Latino, med 72,6% identifierande som mexikanska; 10,6% var asiatiska och 9,2% icke-spanskt Vit. I City C var 31,8% av företagen spanskt ägda och 18,2% ägde asiatiska i 2012. Således kan City A sägas representera stora vietnamesiska och koreanska befolkningar; Stad B, en stor vietnamesisk befolkning; och City C för att representera en stor latinamerikansk / latinbefolkning.

Urvalsramen.

För att inkludera i denna studie, var ett försäljningsställen antingen en vålds- eller tobaksaffär som definierats ovan och belägen i en av de tre studiestäderna. Det finns inget definitivt sätt att identifiera ENDS-butiker i de städer som ingår i urvalet. Således användes två metoder för att skapa en lista över vapsaffärer och tobaksaffärer som finns inom de tre studiestäderna. För det första genomfördes Internet-sökningar med hjälp av termerna ”vape shop”, ”tobaksaffär” och ”e-cigaretter” med hjälp av Yelp och Google Maps-webbplatser, en metod som liknar online-sökstrategier som användes i en tidigare studie [14]. För det andra genomfördes en vindrutaundersökning av de tre samhällena för att verifiera butiker identifierade via Yelp och Google Maps, visuellt identifiera vape- och tobaksaffärer som kanske inte har Yelp-recensioner eller listas via Google Maps och bekräfta vilka tobaksaffärer som säljs ENDS. Detta var särskilt viktigt för att identifiera små tobaksaffärer som kanske inte har sociala medier att följa. Baserat på en etablerad metod för framställning av vindrutan [26] körde forskare genom varje stad för att bekräfta huruvida butiker som identifierades via Yelp och Google Maps fortfarande var öppna och identifiera vålds- eller tobaksaffärer som inte hittades på Yelp eller Google Maps. När de identifierades, slutade forskare vid varje företag för att avgöra om butiken uppfyllde inklusionskriterierna. om en butik uppfyllde inklusionskriterierna registrerades butiksnamnet, adressen och om det var en vapsaffär eller en tobaksaffär. Butiker som är listade på Yelp eller Google Maps som inte uppfylldes i inklusionskriterierna eller hade stängts av fanns inte i provtagningsramen. Listan över företag som skapades av undersökningen av Internet-sökning och vindrutan utgjorde provtagningsramen. alla butiker som identifierades genom de två metoder som uppfyllde införlivningskriterierna inkluderades i studien.

Provbeskrivning. Totalt 68 butiker – 50 tobaksaffärer (74%) och 18 vapsaffärer (26%) – identifierades och ingick i studien. Av dessa var 44% i City A (7 vapenaffärer, 23 tobaksaffärer), 25% i City B (5 vapenaffärer, 12 tobaksaffärer) och 31% i City C (6 vapeaffärer, 15 tobaksaffärer). Drygt hälften av interaktionerna (56%) innebar kvinnliga simulerade kunder, medan 44% involverade manliga simulerade kunder.

Mått
Instrument. Datainsamlingsinstrumentet som användes för att dokumentera simulerade shoppingupplevelser har utvecklats baserat på marknadsföringskrav som identifierats ur innehållsanalys av e-cigaretthandlarwebbplatser [27] och Camel Snus-tidskriftsannonser [28]. Marknadsföringskrav om fördelarna med att röka e-cigaretter listades i en tabell på datainsamlingsformuläret, som efter den simulerade kundinteraktionen, använde forskningsassistenten rekrytering av fordringar från säljare. Dessutom innehöll datainsamlingsinstrumentet fältnoteringar, där forskningsassistenten kunde registrera andra anmärkningsvärda funktioner i interaktionen.

Utbildning.

Simulerade kunder var en kandidatexamen och fem forskarassistenter från åldrarna 19-23 år, som fick formell utbildning för studien. Utbildningen omfattade syftet med studien, studieformer, granskning av datainsamlingsinstrumentet och rollspel. Blanketterna prövas i butiker utanför studieområdet före användning som en del av fältträning. Forskningsassistenter skickades till fyra vålds- och tobaksbutiker i icke-studiestäder, där de praktiserade sig i simulerade kundinteraktioner och registrerade marknadsföringskrav med hjälp av datainsamlingsformuläret. En utbildningsutbildning hölls efter fältutbildningen för att identifiera framväxande frågor och oförutsedda problem och att effektivisera datainsamlingsprotokollet.

Variabler.

Tretton olika påståenden gjorda av säljare under simulerade kundinteraktioner registrerades med hjälp av datainsamlingsinstrumentet. Fordringar var förutvalda för att inkluderas i studien utifrån tidigare studier som granskade marknadsföringskrav från e-cigarettproducenter och återförsäljare [27, 28]. Dessa inkluderade hävdar att e-cigaretter: 1) hjälper till att sluta röka, 2) är friskare, 3) kan användas på flera platser, 4) kan användas när som helst och var som helst, 5) generera inte begagnad rök, 6) billigare, 7) är mer miljövänliga, 8) är renare, 9) är mer brandsäkra, 10) har ingen offensiv lukt, 11) är mer socialt acceptabla, 12) är ”svalare” och 13) kommer i en bredare variation av smaker jämfört med konventionella cigaretter. Förutom dessa positiva påståenden om fördelarna med att röka e-cigaretter registrerades motsvarande negativa påståenden också (det vill säga att e-cigaretter inte hjälper till att sluta röka, inte är hälsosamma etc.). Påståenden registrerades sålunda med användning av 26 olika variabler, 13 som representerade positiva fordringar och 13 representerande motsvarande negativa fordringar. Simulerade kunder upprätthöll också fältnoteringar om eventuella diskussioner som inte tagits upp av de tretton olika påståenden som inträffade under simulerade kundinteraktioner eller på samspelets allmänna karaktär.

Skalning. Resultatet

Procedur
Datainsamling. För var och en av de tre städerna utsågs två forskningsassistenter, en manlig och en kvinna, till att fungera som simulerade kunder. Forskningsassistenterna var tvåspråkiga på koreanska för City A, tvåspråkiga på vietnamesiska för City B och tvåspråkiga på spanska för City C. Inom varje stad var de simulerade kunderna slumpmässigt tilldelade de butiker som ingår i provtagningsramen. Simulerade kundinteraktioner ägde rum på vardagar under öppettider, mellan 9:00 och 20:00.

För varje simulerad shoppinginteraktion gick forskningsassistenten in i butiken och meddelade en säljare att han eller hon var intresserad av att lära sig mer om e-cigaretter. Efter att ha gjort detta inledande uttalande frågade forskarassistenten den specifika frågan ”Kan du berätta mer om e-cigaretter?” Efter försäljaren svarade forskarassistenten med frågan ”Vad är skillnaden mellan e-cigaretter och konventionella cigaretter? ”När försäljaren svarade, tackade forskningsassistenten försäljaren och lämnade affären. Forskningsassistenten fullbordade sedan datainsamlingsbladet för att dokumentera vilket av de 13 marknadsföringskraven som gjorts, och som, om någon, hade motverkats av säljaren.

Analys. Dataanalys genomfördes från januari 2016 till mars 2016. Univariate analysen inkluderade frekvens, medelvärde och standardavvikelse. Bivariata relationer testades med användning av oberoende prover t-tester och oneway-analys av varians (ANOVA). Post-hoc-analys utfördes med hjälp av Tukeks ärliga skillnadsskillnad (HSD) -test. Multivariatanalys bestod av multipel linjär regression för att undersöka faktorer relaterade till antalet marknadsföringskrav som gjordes; förutsägare inkluderade typ av butik och stad. En preliminär automatiserad kvantitativ innehållsanalys [29] av fältnoteringar från alla simulerade kundinteraktioner utfördes med hjälp av Atlas.ti 7.0-kvalitativ dataanalysprogramvara [30]. Fältnoteringar kopierades ordentligt till ett digitalt format och importerades till Atlas.ti. Word Cruncher-funktionen i Atlas.ti användes för att skapa en frekvenslista med ord som nämns i fältnoteringar. Ord beställdes baserat på frekvensen av nämnanden; Vanliga ord som ”de”, ”till” och ”och” avlägsnades från analysen.

Resultat

Uni-variate analys visade att det mest frekventa påståendet om fördelarna med att röka e-cigaretter gjordes var att rökning e-cigaretter hjälper till att sluta röka. Denna påstående gjordes i 57% av de simulerade shopping interaktionerna. I drygt hälften av interaktionerna (54%) hävdade försäljaren att en fördel med e-cigaretter är att de kommer i flera smaker och i hälften av interaktionerna (50%) hävdade försäljaren att e-cigaretter är friskare än konventionella cigaretter. Alla påståenden gjordes minst en gång. (Se tabell 1 för frekvenser av alla positiva och negativa påståenden.) Fältnoteringar gjordes i 55 simulerade kundinteraktioner. Kvantitativ innehållsanalys av fältanteckningar visade att det mest inspelade ordet inte fångats bland de 13 förutbestämda marknadsföringskraven var ”nikotin” som nämndes i 18 simulerade kundinteraktioner, oftast relaterad till förmågan att justera nivån för nikotin som konsumeras vid användning av e -cigarettes.

Vape- och tobaksaffärer är en viktig informationskälla om e-cigaretter för konsumenter. Ett stort antal marknadsföringskrav görs om e-cigaretter i detaljhandelns inställningar, de vanligaste relaterade till hälsoeffekterna av e-cigaretter och deras effektivitet för rökningstopp. Åtgärder för folkhälsa för att tillhandahålla korrekt information om e-cigaretter bör överväga åtgärder. E-cigaretthandlare tar informationskanaler för potentiella användare och anpassas till vilka påståenden som görs för att prioritera utbildnings- och counter marketing meddelanden.

 

Sources

Cheney M, Gowin M, Franklin WT. Marketing practices of vape store owners. Am J Public Health. 2015;105:e16–21.View ArticlePubMedPubMed Central

Sanders-Jackson AN, Tan ASL, Bigman CA, Henriksen L. Knowledge about e-cigarette constituents and regulation: results from a national survey of U.S. young adults. Nicotine Tob Res. 2015;17(10):247–1254.View Article

Pokhrel P, Fagan P, Kehl L, Herzog TA. Receptivity to e-cigarette marketing, harm perceptions, and e-cigarette use. Am J Health Behav. 2014;39(1):121–31.View Article

Köp tobak online

Köp Tobacco Online hos Smoker’s Outlet Online!

Om du letar efter att köpa tobaksprodukter enkelt och bekvämt. Hittar du inte en mer tillmötesgående tobaksproduktresurs än Smoker’s Outlet Online. Oavsett om du letar efter pipor, cigarrer, rullpapper, rullande kits eller någon typ av piptobaksprodukter eller rökningstillbehör. Är vår tobaksbutik här för att hjälpa dig. Med vårt brett utbud av högkvalitativa e-cigaretter och ett utmärkt utbud. Av e-vätskor att välja mellan täcker vi alla alternativ för tobaksprodukter.

Under de senaste två decennierna har Smoker’s Outlet erbjudit Pennsylvania-gemenskapen. De allra finaste tobaksvarorna från vår familjeägda York, PA, flaggskeppsbutik. I dag, förutom våra fyra Pennsylvania-butiker. Erbjuder Smoker’s Outlet Online inköpsalternativ med samma kundfokuserade uppmärksamhet som vi levererar till kunder på våra fysiska platser.

Med Smoker’s Outlet Online kan du inte bara köpa tobak på nätet. Du kan också handla för ett brett utbud av elektroniska rökningstjänster och tillbehör. Vi erbjuder de mest rekommenderade e-cigarett varumärkena och e-vätskor, med olika styrkor och smaker. Om du söker kvalitetsprodukter från en välrenommerad tillverkare av e-cigaretter och e-vätskor. Kommer du gärna att upptäcka att du inte hittar ett bättre val någon annanstans.

För pip- eller cigarrentusiasten har Smoker’s Outlet Online en stor inventering som kan erbjuda dig alla dina röktillbehör. Och produkter, inklusive askkoppar, cigarrsnusar, cigarrskärare, tändare, rullande tillbehör, slipmaskiner, piprengöringsmedel och mycket mer. Du kommer snabbt att lära dig varför Smoker’s Outlet Online är den största tobaksaffären online för tobaksentusiaster.

Smoker's OutletTobak online

Smoker’s Outlet Online insisterar på strikta riktlinjer för kvalitet. Oavsett vilken tobaksprodukt du väljer, kan du vara säker på att den har lagrats korrekt i enlighet med tillverkarens riktlinjer. Vi är vaksamma för att inspektera varje produkt som vi erbjuder. Vi gör vårt bästa för att våra tobaksprodukter ska uppfylla våra strikta normer.

På Smoker’s Outlet Online strävar vi efter att ge våra kunder den högsta kvaliteten på tobaksvaror som finns tillgängliga. Vi erbjuder alltid det allra senaste inom tobaksvaror. Och vi kommer att arbeta med dig för att hitta vilken produkt du önskar. För att möta dina diskriminerande behov är vårt mål. Att alltid vara din enda resurs för att köpa de bästa valen av tobaksvaror online till de mest konkurrenskraftiga priserna.

Du måste vara av lagstadgad ålder för var du bor för att beställa från Smoker’s Outlet Online.

Den unika blandningen av Prince Albert Pipe Tobacco uppnås genom. Att följa de mycket höga standarderna som vi ställer in för varje produktionssteg. Uppmärksamhet och vård som betalas för att välja och härda vår tobak är lika med blandning och efterbehandling. Som ett resultat ger Middleton Pipe Tobacco-märken överlägsen konsistens, vilket garanterar ditt rökning nöje varje gång. Du kommer att älska den milda smaken av den här krympskuren och långbränd piptobak. Njut av det behagliga doften när det fyller luften. Varje burk är 14 oz.

Tobakslagar

Rökfria platser: Rökning är tillåten i bestämda rökningsområden på de flesta arbetsplatser och offentliga platser. Rökning är också tillåten i särskilda rökningsområden på kollektivtrafik. Det finns endast begränsade restriktioner för utomhusrökning. Nämligen i utomhusområden av lokaler avsedda för barnomsorg, skolaktiviteter eller annan verksamhet för barn eller ungdomar. Subnationella jurisdiktioner kan införa rökfria lagar som strängare än nationell lagstiftning.

Tobakslagen


Tobaksannonsering, marknadsföring och sponsring

Det finns ett nästan omfattande förbud mot tobaksreklam och marknadsföring. Annonsering och marknadsföring tillåts dock vid försäljningsställen, förutsatt att den inte syns från utsidan av försäljningsstället. Tobaksvarustillbehör är också tillåtna på försäljningsställen. Det finns vissa restriktioner för tobaks sponsring och publicitet av sådan sponsring.

Tobakförpackning och märkning: Förpackning av röka tobaksvaror. Måste bära kombinerade text / bildhälsovarning som upptar 65 procent av fram och bak. Varningar krävs för att rotera. Förpackning av rökfria tobaksvaror måste innehålla en textvarning som upptar 30 procent av fram och bak. Vilseledande förpackningar och märkning, som kan innehålla termer som ”lätt” och ”låg tjära” och andra tecken, är förbjuden.

Vägkarta till Tobakskontrolllagstiftning: Tobakslagen från 1993 är den primära delen av lagen om tobakskontroll i Sverige. Flera handlingar har antagits om ändring av 1993 års lag. Bland dem ändrar SFS 2010: 682 tillsyns- och genomförandebestämmelser. SFS 2010: 727 ändrar reklambestämmelserna; och SFS 2010: 1317 ändrar bestämmelserna om produktkontroll. Tobakslagen ändrades senast av SFS 2016: 353. SFS 2016-354, Tobaksförordningen, innehåller kompletterande bestämmelser i tobakslagen och beviljar myndigheten till folkhälsovården. Att utfärda föreskrifter enligt särskilda artiklar i tobakslagen. En uppsättning sådana regler är HSLF-FS 2016: 46 (ändrad genom HSLF-FS 2016: 77). Som innehåller särskilda krav på bildhälsovarning och andra märkningskrav.

Andra lagar påverkar tobaksreklam, marknadsföring och sponsring utöver tobakslagen. I synnerhet förbjuder radio- och tv-lagen tobaksponsorering av radio- och tv-program och betalning av tobaksvaror på tv-program. Marknadslagen innehåller sanktioner för överträdelser av bestämmelser om reklam, marknadsföring och sponsring av tobakslagen. I pressfrihetslagen anges uttryckligen att den inte gäller kommersiell reklam för tobaksvaror.

Granska status
Landets rättsliga åtgärder har granskats av vår juridiska personal i samråd med advokater i landet eller experter inom tobakskontroll.

Scroll to top